Phần mở đầu:

Lời nói đầu, Tài liệu tham khảoLiên hệ

Phần thứ I:  Tình hình chung một số Dòng Họ với các vị Thủy Tổ khai sơ

Chương I:   Dân tộc Việt Nam thời cổ sự - Sự ra đời của Họ Phan

Chương II:  Họ Phan thời kỳ nước nhà dành quyền độc lập

Chương III: Nguồn tổ chuyển cư một số Dòng Họ Phan

Phần thứ II:  Một số Danh nhân Họ Phan từ Triều Trần Lê đến ngày nay

Chương IV: Thời Trần Lê đến Nguyễn Tây Sơn

Chương V:  Triều Nguyễn, thời Pháp bắt đầu xâm lược nước ta

Chương VI: Thời đại Hồ Chí Minh

Chương VII: Phần tổng hợp