MỤC LỤC - Phần thứ nhất

 

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH CHUNG MỘT SỐ DÒNG HỌ VỚI CÁC VỊ THỦY TỔ KHAI CƠ

CHƯƠNG I: DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI CỔ SỬ SỰ RA ĐỜI CỦA HỌ PHAN

A. Việt Nam thời Hồng Bàng

B. Sự ra đời họ Phan

C. Phan Tây Nhạc: vị tổ họ Phan thời Hùng Vương

D. Họ Phan thời Bắc thuộc

CHƯƠNG II:  HỌ PHAN THỜI KỲ NƯỚC NHÀ DÀNH QUYỀN ĐỘC LẬP

A. Từ nhà Ngô đến Lý Trần Hồ và chống giặc Minh

B. Từ nhà Lê đến nhà Nguyễn

CHƯƠNG III:  NGUỒN TỔ CHUYỂN CƯ MỘT SỐ DÒNG HỌ PHAN

A. Tình hình chung

B. Tình hình chuyển cư khai sơ một số dòng họ Phan.

Dòng họ vị thủy tổ Phan Hách

Dòng họ vị thủy tổ Phan Công Thiên ở Ðà Sơn (Quảng Nam)

Dòng họ vị thủy tổ Phan Phu Tiên ở làng Ðông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

Dòng họ vị thủy tổ Phan Vân ở Yên Thành

Dòng họ vị thủy tổ Phan Tất Diễn ở Hạ Thành (Yên Thành, Nghệ An)

Dòng họ ông Phan Chính Nghị ở Phan Xá (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Dòng họ ông Phan đệ nhất thế tổ Phan Dung ở Ðông Thái (Hà Tĩnh)

Dòng họ ông Phan Kính ở thôn Vĩnh Gia xã Lai Thạch (Ðức Thọ - Hà Tĩnh)

Dòng họ ông Phan Huy ở Thụy Khê, Sài Sơn, Quốc Oai (Hà Tây)

Dòng họ Thủy Tổ Phan Khắc Tống ở Diêm Xanh, Quảng Trị

Dòng họ Phan Ðình ở Ðịch Lễ, Nam Ðịnh.

Dòng họ Thủy Tổ Phan Thừa Lô ở Hải Dương, Hải Phòng.

Dòng họ Thủy Tổ Phan Văn Lương ở Thanh Chi, Thanh Chương (Nghệ An)

Dòng họ Phan Ðệ Nhất thế tổ Phan Trung Thực ở Ninh Hiệp (Gia Lâm)

Dòng họ Phan Duy ở Ða Phúc, Sài Sơn

Tiếp tục tìm hiểu một số dòng họ Phan vào vùng Thuận Quảng.

Dòng họ Phan ở Hoa Thử huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Dòng họ Phan Phước Bách ở Thi Nhơn (Quảng Nam)

Dòng họ Phan Ðức Tựu từ Quảng Nam dời vào thôn. Ðinh Phước, thị xã Thủ Dầu Một

Trang trước