MỤC LỤC - Phần thứ hai

 

PHẦN THỨ HAI
MỘT SỐ DANH NHÂN HỌ PHAN
TỪ TRIỀU TRẦN LÊ ĐẾN NGÀY NAY

CHƯƠNG IV: THỜI TRẦN LÊ ĐẾN NGUYỄN TÂY SƠN

- Phan Hách

- Phan Nghĩa

- Phan Công Thiên (1335-1405)

- Phan Vân (1364-1439)

- Phan Phu Tiên

- Phan Chính Nghị (1476-1528)

- Phan Hoằng Tích (...1528)

- Phan Cảnh Quang (1535-1599)

- Phan Tất Thông (1532-1604)

- Phan Kính (1715-1761)

- Phan Huy Cận (1783-1800)

- Phan Lê Phiên (1735-1798)

- Phan Huy ích (1750-1822)

- Phan Văn Lân

CHƯƠNG V: TRIỀU NGUYỄN, THỜI PHÁP BẮT ĐẦU XÂM LƯỢC NƯỚC TA

- Phan Tân Huỳnh (1754-1824)

- Phan Văn Thuý (...1833)

- Phan Bá Ðạt (1783-1896)

- Phan Bá Vành (...1827)

- Phan Huy Thực (1778-1844)

- Phan Huy Chú (1784-1840)

- Phan Dưỡng Hạo tức Phan Thúc Trực (1808-1952)

- Phan Thanh Giản (1796-1867)

- Phan Văn Minh (1815-1853)

- Phan Văn Ðạt (1825-1861)

- Phan Học Tòng (1818-1867)

- Phan Bá Phiến (1839-1887)

- Phan Văn Hớn (....1886)

- Phan Văn Trị (1830-1910)

- Phan Ðình Phùng (1847-1895)

- Phan Bội Châu (1867-1940)

- Phan Chu Trinh (1872-1926)

- Phan Cư Chánh (1814...)

- Phan Ðình Bình (1831-1888)

- Phan Thúc Duyện (1873-1944)

- Phan Thành Tài (1869-1916)

- Phan Phát Sanh

- Phan Quang (1873-1939)

- Phan Võ (1898-1962)

- Phan Kế Bình (1875-1921)

- Phan Mạnh Danh (1866-1942)

- Phan Văn Trường (1876-1933)

CHƯƠNG VI: THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

- Phan Thanh (1908-1939)

- Phan Ngọc Hiển (1910-1941)

- Phan Kế Toại (1889-1973)

- Lê Ðức Thọ tên chính là Phan Ðình Phải (1911-1990)

- Luật sư Phan Anh (1912-1990)

- Hoàng Hữu Nam chính tên là Phan Bôi (1911-1947)

- Ðinh Ðức Thiện, chính tên là Phan Ðình Dinh (1913-1987)

- Phan Ðình Giót (1924-1954)

- Phan Trọng Tuệ (1917-1991)

- Phan Thị Mai (1934-1967)

- Chế Lan Viên chính tên là Phan Ngọc Hoan (1920-1989)

CHƯƠNG VII: PHẦN TỔNG HỢP

- Tổng hợp họ Phan. Lược kê một số vị danh nhân tổ tiên,
        những vị đại khoa triều quan, võ tướng, những anh hùng, chí sĩ, liệt sĩ cứu nước.